Atariko Tituluaren oinarrizko printzipioak

Atariko tituluaren eta prozesu honen amaierako estatus politiko berriaren giltzak printzipio demokratikoa, aniztasunaren printzipioa eta legezkotasunaren printzipioa izango dira. Bizikidetza demokratikoaren ardatzak herriaren borondatea –erabaki politikoen muga bakarra– eta sentsibilitate eta ideia politiko guztien errespetua eta babesa izango dira. Legezkotasunaren printzipioa ez da printzipio demokratikoa hedatzeko oztopo izango; aitzitik, euskal herritarrek beren borondatea txukun adierazteko bide egokia eta proiektu politiko guztiak, baldin eta herritar gehienen babesa badute, berdintasunez gauzatzeko esparrua izango da.

Subjetu juridiko-politikoa. Erabakitzeko eskubidea

Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lurraldeetako herritarrek, Euskal Herriaren parte gisa, zeinari nazio-izaera aitortzen baitzaio antolaketarako eta harreman politikoetarako zer esparru nahi duten libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea erabiliz, ...-ko subjektu juridiko-politikoa eratzen dute.

Estatus politiko –oinarrizko erakunde-arau– berrian jasotako euskal autogobernuaren eguneratzearen oinarria eta ardatza eskubide historikoen garapena eta eguneratzea izango dira eta, alde horretatik, Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriaren eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarriaren garapena eta eguneratzea.

Oinarri eta printzipio horien arabera egingo den testu artikulatua euskal herritarrek zer egitura politiko eta bizikidetza-araubide nahi dituzten erabakitzeko eskubide demokratikoaren erabilera itunduaren formulazio juridiko positiboa izango da. Horretarako, herritarren gehiengoaren borondateari balio arauemaile adierazgarria eman beharko zaio.

Estatus berrian, euskal erakundeek herri-galdeketak eta erreferendumak arautzeko eta kudeatzeko ahalmena izango dute. Galdeketa eta erreferendum horiek izango dira hala euskal erakundeen eskumen-eremuko gai politiko eta sozialei buruzkoak nola Euskal Herriko beste lurralde batzuekin, Espainiako estatuarekin eta Europako eta nazioarteko beste eremu politiko batzuekin izan nahi dituzten harremanei buruzkoak.

... subjektu juridiko politikoak, zeina Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskal lurraldeek osatuko baitute, aldebiko harreman berezi konfederala izango du Espainiako estatuarekin, Konstituzioaren esparruan. Harreman horren oinarriak elkarrenganako errespetua eta mendetasunik eza izango dira eta, horretarako, akordio eta itunetan oinarrituriko benetako aldebiko harreman-sistema bat eratuko da, zeinak euskal autogobernua blindatuko duen.

Estatus politiko berria

SJPk Espainiako estatuarekin izango duen harremanaren ereduaren ardatza parekotasun politikoaren printzipioa izango da. Eredu hori askatasunez, berdinetik berdinera, erakundeak errespetatuz eta elkar aintzatetsiz garatuko da eta konfederala izango da.

Atariko tituluaren azken zatian autogobernu material eta politikoa blindatuko duen aldebiko berme-sistema bat landu behar da. Horregatik, erkidego politikoaren ereduan eskumenen eta esku ez hartzearen gaineko gatazkak konpontzeko moduren bat jaso beharko litzateke, aldebiko harreman politiko berezien printzipio homologatuetan oinarritua.

Estatuarekiko harreman politiko hertsiaren ikuspegitik, arauak alde bakarretik baliogabetzeko, autonomian esku hartzeko eta abarretarako mekanismoak kendu eta leialtasun eta lankidetza instituzionaleko, arbitraje-foroetako eta gatazkak konpontzeko prozedura berdinzaleak ezarri behar dira. Harremanen araubidea lankidetzan oinarrituko da, eta ez da onartuko alde bateko inolako inposizio edo hertsadurarik.

 Lurraldea eta erakundeen egitura

... SJPko lurraldeak Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lurralde historikoen egungo mugaketekin bat datozen muga geografiko eta administratiboak izango ditu.

Trebiñuko eta Villaverde Turtziozko barrendegiek Arabako eta Bizkaiko lurralde historikoetan sartzeko eskubidea izango dute, bertako herritarren gehiengoak libre eta demokratikoki hala adierazten badu.

SJPko egitura instituzionala tokiko erakundeek, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lurralde historikoetako erakundeek eta erakunde komunek osatzen dute.

Hiriburu politiko eta instituzionala: Gasteiz

Eusko Legebiltzarraren eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza Gasteiz izango da.

Ikurrak

SJPren nortasuna adierazten duten ikurrak (ikurrina, ezkutua, ereserkia, SJPren eguna) atariko tituluko artikuluetan arautuko dira.

Ikurren adierazpenak, erabilera eta lehentasun- eta protokolo-ordena Eusko Legebiltzarrak lege bitartez arautuko ditu.

Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lurralde historikoetako berezko bandera eta entseinak ere aintzatetsiko dira.

Euskara: Berezko hizkuntza eta hizkuntza ofizialak

Euskara SJPko berezko hizkuntza da, nazio-nortasunaren elementua, harremanetarako baliabidea, bizikidetza sozialerako faktorea eta Euskal Herri osoaren ondarea.

Euskara hizkuntza ofiziala izango da SJPko lurralde osoan. Gaztelania ere hizkuntza ofiziala izango da. Eta herritar guztiek bi hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea izango dute.

Euskal herritarrei aukeratzen duten hizkuntzan benetan eta berdintasunez aritzeko aukera aintzatetsiko zaie. Euskal erakundeek egungo desoreka gainditu ahal izateko hizkuntza-politika sustatuko dute.

Nafarroako Foru Erkidegoarekiko eta Iparraldeko Mankomunitatearekiko harremanak. Lurralde horietako herritarren eta erakundeen borondatea errespetatzea

Euskal lurraldeek hizkuntza –euskara–, kultura-ondare eta historia bera dituztenez eta Europar Batasunean daudenez, askotariko harreman-aukerak dituzte arlo hauetan: garapen politikoa, ongizate sozial, ekonomiko eta kulturala, eta abar.

Autogobernuaren eguneratzeak eskubidea aintzatetsi behar du Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Iparraldeko euskal lurraldeekin (egun, Iparraldeko Euskal Mankomunitatea) eta bertako erakundeekin lotura politikoak eta elkarlanerako eta lankidetzarako harremanak edukitzeko, ongizate sozial eta ekonomikoa eta gure kultura- eta hizkuntza-ondare komuna lantzeko egitura edo organo instituzional iraunkor eta komunak sortzeko aukera barne. Horren harira, funtsezkoa da lurralde-eremu bakoitzeko ordezkaritza-erakundeen erabakiak erabat errespetatzea, unean-unean indarrean dauden legezko prozeduren esparruan eta lurraldetasun irekiaren printzipioa eta politika bateratuko proiektu bat ezartzeko helburuarekin. Alde horretatik, aipaturiko proiektuak kidetasun kultural, sozioekonomiko eta ondare historiko komunekoak, antzeko jarduerak eta baliabide fisiko partekatuak bildu behar ditu.

Herritasuna eta naziotasuna

Euskal herritartasuna: estatus politiko berriak euskal herritarrak SJPko udalerri bateko administrazio-egoitzarekin lotuko ditu.

Aginduko da euskal herritar guztiek, inola diskriminatu gabe, estatus politiko berriak eta indarreko ordenamendu juridikoak aintzatesten dizkieten eskubide eta betebeharrak izango dituztela.

Euskal herritartasuna aintzatesteak eta administrazio-egoitza pertsonak erkidego politikoan sartzeko irizpide gisa erabiltzeak zerbitzu publikoak eskuratzeko aukera emango die (SJP lurraldea)-n bizi direnei, edozein dela ere haien jatorria edo nazionalitatea.

Euskal nazionalitatea: Espainiako estatuaren izaera plurinazionala eta estatus politiko berrian jasotako estatuarekiko harremanen eredu berriaren ezaugarriak kontuan harturik, euskal herritarrei euskal nazionalitatea aintzatetsiko zaie Eusko Legebiltzarrak onarturiko lege batean arauturikoaren arabera.

Diaspora  

Estatus berrian euskal diaspora aintzatetsiko da eta SJPko erakundeekin harreman iraunkorrak izateko mekanismoak antolatuko dira.

Testu artikulatuak kanpoko euskal zentroak eta zentro horiek egiten duten lana aintzatetsiko dituzte. Izan ere, oinarrizko tresnak dira ... SJPk kanpoko euskal kolektibitateetako kideekin dituen loturak zaintzeko eta dauden herrialdeetan harreman komertzial, kultural, politiko eta instituzionalak sustatzeko eta garatzeko.

Halaber, euskal diaspora eta SJPko erakundeak elkarlanean eta lankidetzan aritzeko eta elkarrekin parte hartzeko mekanismoak ezarriko dira.

Bizikidetza-Itunaren printzipioak: Aniztasuna, dibertsitatea eta Giza Eskubideak

Hauek izango dira euskal autogobernua arautuko duten eta euskal agintari publiko eta erakundeek sustatu beharko dituzten balio eta printzipioak: askatasuna, berdintasuna, demokrazia, aniztasuna, dibertsitatea, bakea, justizia, elkartasuna, gizarte-kohesioa eta garapen jasangarria.

Euskal herritarrak izango dira estatus politiko berrian bizikidetza demokratikoaren oinarri gisa ezarriko diren oinarrizko eskubide eta betebeharren titularrak. Eskubide eta betebehar horiek bat datoz EBko itunetan (EBko Oinarrizko Eskubideen Gutuna) zehazturiko oinarrizko eskubide eta betebeharrekin –europar herritartasuna dugulako–, nazioartean aintzatetsitako eskubide indibidual eta kolektiboekin eta, besteak beste, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunetan eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunetan jasotakoekin. Euskal erakundeentzat lehentasuna izango du giza eskubideak eta askatasun publikoak defenditzeak eta babesteak.

... SJPko botere publikoen ardura izango da euskal herritarrek estatus berriak aintzatesten dituen oinarrizko askatasun eta eskubide guztiak erabil ditzaten eta euskal herritarren askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen sustatzea, eta bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte har dezaten erraztuko dute.

Itun Sozialaren printzipioak: Justizia, Oparotasuna eta Jasangarritasuna

Euskal gizarteak baditu kondizio material eta sozial objektiboak itun soziala eta autogobernua gizartean eta demokrazian aurrera egiteko moduan berrantolatzeko. Ezinbestekoa da euskal itun sozialaren oinarriak modu ireki eta inklusiboan berrantolatzea.

Estatus berria bideratuko duen oinarrizko printzipioetako bat gizarte-eskubideak blindatzea izango da.

Estatus berriak justizia sozialean, oparotasunean eta jasangarritasunean sakonduko du, ... SJPko herritarrek duintasunez bizitzeko baldintza ekonomiko eta sozialak izan ditzan.

Estatus berriak oinarri soziala izan behar du, joera pluralistako bizikidetzaren alde egiteko, eta herritarrek politikan parte hartzeko eta erabakitzeko duten gaitasunean sakondu behar du. Herritarrei oinarriak jarri behar ditu funtsezko eskubideak ziurtatzeko: besteak beste, hezkuntza, osasuna, enplegua, etxebizitza duina, aukera-berdintasuna, gizarte-babesa eta partaidetza.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkor eta benetakoaren aldeko Itunaren pritzipioak

Emakumeak eta gizonak legez berdinak diren arren, bizi garen gizarteak, egiaz, emakumeak diskriminatu egiten ditu.

Estatus berriak gizonen eta emakumeen arteko desparekotasuna aintzat hartu behar du ardatz gisa, zeharka eta arloka. Ez bakarrik agerian jartzeko, baita euskal gizartearen oinarri berrietan diskriminazioa errotik kentzeko eta emakumeek eta gizonek aukera berdinak izan eta eskubideak benetan erabil ahal izan ditzaten ere.

Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lantzeko araudi eta politika publikoak bultzatzea ... SJPko botere publikoen erantzukizuna izango da.

Gehiago irakurri

Elkarrizketak

 1. Pako Sudupe Elorza

  Egindako ekarpenean, "errealitatean zinez gauzatzeko" txertatu, arren, "behar-beharrezkoa da"-ren aurretik. Mila esker

 2. Pako Sudupe Elorza

  Honako paragrafo honetan dioena: "Euskal herritarrei aukeratzen duten hizkuntzan benetan eta berdintasunez aritzeko aukera aintzatetsiko zaie. Euskal erakundeek egungo desoreka gainditu ahal izateko hizkuntza-politika sustatuko dute." behar-beharrezkoa da kargu politiko guztiak elebidunak izatea, eta gaztelaniaz eta euskaraz jakitea. Kargu politikoak euskaraz ez badaki, nola mintzatuko gara bestela euskaraz harekin. Bitartekariek ez dute balio.

 3. José Ignacio Ortega Junguitu

  Seguramente, la distinción legal entre ciudadania y nacionalidad vasca no sea fácil de ser asumida expresada en esos términos categóricos, pero, dejando a un lado el alarmismo interesado que las palabras pueden provocar, creo que la diferenciación se justifica en determinadas circunstancias. Y mencionaré una que me parece especialmente significativa: posibles consultas o referéndum sobre aspectos básicos de la estructura política de Euskadi o de las relaciones con otras instituciones o realidades políticas exteriores. ¿Tiene sentido, es lógico, es justo que alguien recién empadronado en cualquier municipio de Euskadi ( con nacionalidad española) pueda decidir sobre el tipo de relación de Euskadi con el Estado ? La respuesta es obvia: no. Se debiera reducir la participación en esas consultas a personas enrraizaadas en nuestra forma de vida, por lo que debiera ser imprescindible el haber nacido en este país. Tal vez, cabría aceptar algunas excepciones. Por ejemplo, personas que lleven, treinta y cinco años viviendo de forma continuada y hayan demostrado su deseo de integración (habiendo aprendido euskera, por ejemplo). Otro caso sería el caso de quienes vinieros de niños, siempre y cuando tengan ya cuarenta años viviendo aquí. No sé si habría que dar una denominación legal diferente a quienes tengan derecho a participar en esos precesos decisorios y quienes no, pero la diferenciación legal debiera existir. Por justicia.

 4. José Ignacio Ortega Junguitu

  REFERÉNDUM Ajeno al lenguaje propio del .ambito judiacial y sin ver la necesidad de hacer referencia a los textos legales actuales, me gustaría hacer la siguiente propuesta relativa a este apartado: La forma más demócrática de respetar los deseos de la ciudadanía es el referéndum. Y no exclusivamente a un referéndum concreto sobre la posible reforma del Estatuto actual o sobre una nueva estructura política o sobre una diferente relación con el Estado. En estos casos es obligatorio recurrir a esa forma de sustentar esos posibles cambios políticos. Pero además, cualquier decisión de carácter legal, económica, laboral, etc. de importancia para la sociedad ( sobre todo si es rechazado por una parte social significativa), sea cual sea el ámbito - institucional o no- en el que se tome, debiera ser sometido a referéndum. Y los que se hagan debieran ser siempre vinculantes y asumidos por las instituciones del ámbito correspondiente ( y en último término por el Parlamento Vasco si fuese necesario.) Para que grupos sociales o políticos diversos puedan activarlo, se crearán los cauces y una normativa específica adecuada. …..........................................................................................................................................................

 5. Gorka Errasti Saiz

  A mí me parece una idea estupenda que para solucionar los problemas identitarios de Euskadi cada "ciudadano"(todos con los mismos derechos), pueda elegir entre la "nacionalidad española", la " nacionalidad vasca" o incluso la "doble nacionalidad".

 6. iñigo saiz martínez

  Sin ninguna duda por mi parte, el elemento más inquietante del proyecto de reforma del estatuto de autonomía es el que promueve la distinción entre vascos "ciudadanos" y vascos "nacionales". Quiero pedir que se elimine rigurosamente cualquier mención, siquiera retórica, a la división entre vascos en grupos sociales, étnicos, lingüísticos, raciales... El peor problema que ha padecido el País Vasco durante siglos ha sido la distinción entre grupos o partidos enfrentados. Esto, desde la edad media con las guerras de banderizos, pero también con la posterior división entre villas y anteiglesias, entre carlistas y liberales, o entre eso que se ha dado en llamar en nuestro tiempo "nacionalistas" y "no nacionalistas". Cualquier reforma del estatuto debe buscar la inclusión social y no la absorción o expulsión del pensamiento. Por lo que la mención a tal división establecida en el estatuto, sólo para satisfacer el impulso infantil o fanático de una "nacionalidad" vasca es un sinsentido, un disparate y un error histórico mayúsculo. Espero que impere la sensatez y el estatuto sea escrupulosamente constitucional, pero sobre todo que desaparezca tal mención de vascos de un tipo o de otro. No debe existir una "nacionalidad" vasca que divida a los ciudadanos de Euskadi en grupos sociales o étnicos.

 7. Ramón Varela Olalde

  Además de lo ya mencionado en la Base I respecto a diferentes temas que vuelven a tratarse en este Título Preliminar, me gustaría ofrecer mi opinión al respecto de diferentes cuestiones. Aún así, querría hacer especial hincapié de nuevo en el que considero otro principal punto de desacuerdo entre los diferentes partidos de la cámara: la diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad vasca. Establecer los puntos de encuentro entre nuestros representantes parlamentarios es indispensable para poder alcanzar un estatuto que nos represente e incluya a todos. A mi entender, la nacionalidad vasca debe corresponder a toda la ciudadanía vasca en base a los criterios estatales establecidos para la adquisición de la vecindad administrativa. Conociendo que la diferencia entre ciudadan@s y nacionales vascos no tiene mayor efecto que el simbólico (ya que ostentar una u otra identificación no altera los derechos que ambos sujetos pudieran tener) y que el motivo de creación de esta distinción pueda residir en tratar de aportar un encaje identitario a todas las sensibilidades políticas e ideológicas, la mera división simbólica provocaría una disyunción innecesaria en la sociedad vasca. Si, como planteaba en mi aportación respecto a la primera base, Euskadi se reconoce a sí misma como nación tras el proceso de reforma estatutaria, tod@s l@s ciudadan@s vasc@s deberían contar con la nacionalidad vasca. Este hecho no supondría contradicción jurídica alguna, al reconocer el artículo 2 de la CE las diferentes “nacionalidades” del Estado. En adición, atendiendo a la peculiar historia del pueblo vasco y su diáspora, podría facilitarse a este colectivo que se concentra en diferentes lugares del mundo la nacionalidad vasca en lo que a cuestiones simbólicas se refiere. Es decir, quienes fueran o descendieran de vasc@s que tuvieron que emigrar de Euskadi podrían solicitar ser considerados como vascos, a efectos tanto simbólicos como los que determine el Legebiltzarra. Respecto a otros puntos a tratar, veo necesaria la incorporación de, en el apartado que versa sobre el territorio, la posibilidad de adhesión al SJP resultante por parte de Nafarroa si sus habitantes lo decidiesen de acuerdo con el procedimiento establecido en la DT 4 de la CE para la anexión del territorio. En adición, el himno de la CAV siempre ha supuesto un conflicto entre diferentes partidos. Sin embargo, entiendo que una comunidad institucionalmente laica resultado de la unión de diferentes territorios forales no puede tener como propio un himno que versa sobre uno solo de esos territorios con un evidente carácter religioso. Es por ello que propongo un himno que se estructure alrededor del euskera, lengua común de todos los territorios que singulariza a nuestro pueblo. En lo referente al Pacto de Convivencia, me gustaría añadir que creo necesaria la mención e inclusión en el nuevo estatuto de instituciones como el Instituto Gogora. La labor de esta administración resulta vital para poder comprender, recordar y educar en lo respectivo a la violencia política vivida en nuestra región, en todas su ramas ideológicas y vertientes. La importancia de su actividad merece de una protección jurídica superior. Este tipo de menciones a diferentes organismos autónomos de la CAV debería repetirse en virtud de la relevancia que este estatuto otorgue a su campo de actuación, como debería ser también en el caso de Emakunde (sobre los derechos a la igualdad real y efectiva de la mujer escribiré en su base correspondiente) Por todo ello, mis propuestas de cambio en esta base son, en resumidas cuentas, las siguientes: Reconocimiento de nacionalidad vasca a todos los ciudadanos vascos, siendo el requisito obtener o haber obtenido la vecindad administrativa Reconocimiento de la diáspora vasca como nacionales vascos, a los efectos que la cámara acuerde. Mi propuesta sería que sea a efectos simbólicos. Posibilitar la inclusión de Nafarroa al SJP. Este consentimiento deberá darlo el pueblo de la Comunidad Foral Navarra en el procedimiento establecido por la DT 4 de la CE. Recoger en el Pacto de Convivencia la necesidad de mantener el Instituto Gogora como centro encargado de memoria crítica a la violencia política vivida en Euskadi en su historia del último siglo en razón de que esta no se vuelva a repetir jamás en ninguna de sus vertientes ideológicas. Hacer lo mismo con otros organismos autónomos que cumplan un fin social elemental para la consecución de una sociedad vasca más justa, digna y reparadora, como por ejemplo con Emakunde.

 8. Francisco Javier Sobrido Azpillaga

  Me parece sorprendente que en las bases no se haya contemplado en ningún momento la posible futura incorporación de Navarra a Euskadi, cuando el actual Estatuto sí lo hace. Lo más acertado sería que el artículo correspondiente quedara redactado de la siguiente manera, con dos apartados: "1.Los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa constituyen la Comunidad Autónoma de Euskadi. 2. Asimismo podrá incorporarse a la misma el Territorio Histórico de Navarra en caso de que la actual Comunidad Foral decida ejercer la previsión contenida en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra."

 9. Francisco Javier Sobrido Azpillaga

  Mi principal aportación vendría referida al apartado de Nacionalidad y Ciudadanía Vasca: considero que es imprescindible que no se diferencie entre ambas en pro de la igualdad de los ciudadanos. En caso de que se reconozca la nacionalidad vasca, seguramente en el sentido de nacionalidad histórica, debería ir necesariamente unida al de ciudadanía vasca. Esto es, si la ciudadanía vasca se adquiere con el empadronamiento en cualquier municipio de Euskadi, lo lógico es que se considere nacional vasco a cualquiera que ostente dicha ciudadanía. El articulado debería reconocer la existencia de la ciudadanía-nacionalidad vasca de forma conjunta. Creo que debería limitarse a un mero reconocimiento del ciudadano vasco como sujeto nacional vasco. Generar una nacionalidad paralela a la española sería inconstitucional y más si una ley del Parlamento Vasco regula su adquisición y pérdida con parametros distintos a los de la nacionalidad española. La cuestión radicaría en no diferenciar entre nacional vasco y ciudadano vasco, y que el nacional vasco sea aquel que ostente la nacionalidad española y que esté empadronado en Euskadi. Resultaría poco favorecedor de la igualdad de los ciudadanos que existieran vascos con nacionalidad vasca y vascos sin nacionalidad vasca. En cuanto al carácter nacional de Euskadi, estoy de acuerdo en que de alguna manera quede reconocido dicho extremo, pero lo más aconsejable es que su redacción fuese del estilo "Euskadi es una comunidad política con identidad nacional propia" o "con rasgos nacionales propios". En cuanto a la Capitalidad Política propongo que se reconozca a Vitoria-Gasteiz como capital de Euskadi, en un artículo específico y no nombrándola sede del Parlamento y del Gobierno. De acuerdo con el apartado de Euskera y con que se nombren los distintos tratados de Derechos Humanos, así como su vigencia en Euskadi. Finalmente, respecto a la denominación de la Comunidad, mantendría la bilingüe actual de Euskadi/País Vasco.