1.- Testuinguru historiko-politikoa

1.1. Aurrekariak

 • XIX. mendearen amaierara arte, foru-antolamendua.
 • 1936ko Estatutua.
 • 1979ko Gernikako Estatutua: euskal autogobernua sendotzen, instituzionalizatzen eta herritarren bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzen lagundu du; gainera, askotariko sentsibilitateen arteko ituna izan zen –ez askatasun osoan egina, ordea, testuinguru historikoaren ondorioz–­. Hala ere, ezin dugu ahaztu EAEko Autonomia Estatutua, 1979an lege organiko baten bitartez onetsia, ez dela erabat gauzatu. Izan ere, Espainiako gobernuek eskualdatze-prozesua oztopatu dute azken 39 urteetan, oinarrizko legeria hedatu dute eta Konstituzio Auzitegiak ahultze-doktrina aplikatu du. Estatutua betetzea EAEko herritarren eskubide eta agindua da, eta ez du inolako akordio eta aldagairen mende egon behar.

Estatutu politiko berriak ezinbestekoak ditu subjektu juridiko politikoa aintzatesteko oinarriak, benetako aldebikotasuna eta gure autogobernua babestea.

1.2 Indarkeria politikoa

Azken ehun urteetan, euskal gizarteak indarkeriak markatutako lau esperientzia traumatiko bizi izan ditu gutxienez: gerra zibila, diktadura frankista, ETAren terrorismoa eta legez kontrako kontraterrorismoak.

Desberdinak badira ere, laurek ardatz bera dute: jasandako bidegabeko sufrimendua eta giza eskubideen, bakearen eta askatasunaren babesean oinarrituriko gizartea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko eta defenditzeko ahalegina.

Etorkizuneko bizikidetzaren funts izan behar dute, batetik, giza eskubideen babesak; eta, bestetik, indarkeria erabiltzeari zilegitasuna kentzen dion bakearen kultura hedatzeak eta sakontzeak, gertatutakoa ez dela errepikatuko ziurtatzeko.

Euskal gizarteak bakearen eta giza eskubideen aldeko konpromisoa hartu du, lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren aldeko konpromisoa; eta konpromiso hori munduko beste gizarte eta herri batzuekiko harremanen xedea eta oinarria da.

Balio horiek garrantzi handiko ondare demokratikoak dira eta estatus politiko berri hau argitzen dute, bizikidetza arautzeko oinarrizko araua eta euskal herritarren eta botere publikoen eskubide eta betebeharren katalogoa den heinean.

2.- Erkidego politikoa. Nazio-nortasuna aintzatestea

Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako –Euskal Herriaren parte gisa harturik– estatus politiko berria gizarte- eta kultura-nortasun iraunkorra, berezko ezaugarri politikoak eta bere hizkuntza –euskara– eta kultura dituen herri baten borondate demokratikoaren adierazpen juridiko politikoa izango da. Herritar gehienek, gainera, erkidego politiko bereko, nazio bereko, partaide direlako zentzua dute eta, orain, tradizioaren eta beren burua gobernatzeko eskubidearen gordailuzain den naziotasunaren adierazpen gisa, berritzeko bokazioa berretsi eta bizitza publikoko arlo guztietara zabaldu dute, euskal gizartearen eskakizun eta premietara egokitzeko, egungo errealitate globalizatu eta interdependentean.

Euskal herria nazioa da herritarren gehiengoak hala aintzatesten eta identifikatzen duelako eta, gainera, zuzenbide konparatuan ezarritako parametro guztiak betetzen dituelako.

Euskal Herria Europako herrien multzoan berezko nortasuna duen herri bat da, historian iraun duen berezko ondare linguistiko, kultural eta juridiko-instituzional baten gordailuzaina. Geografiari dagokionez, zazpi lurralde hartzen ditu, zeinak Europako bi estaturen barruan eta hiru erakunde-esparru bereizitan politikoki antolatuak dauden. Estatuak Espainiakoa eta Frantziakoa dira, eta erakunde-esparruak Euskal Autonomia Erkidegoa, zeinak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeak hartzen dituen;  Nafarroako Foru Erkidegoa, alegia Nafarroa; eta Iparraldeko Mankomunitateak kudeatzen duen lurraldea, zeinak Lapurdi, Zuberoa eta Nafarroa Beherea barne hartzen dituen.

Testu artikulatu berriak Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Frantziako estatuan dauden euskal lurraldeekin harremanak ezartzeko aukera jasoko du, hizkuntza, kultura eta interes sozial eta ekonomiko berak baitituzte, besteak beste. Hori, betiere, haien erakundeen borondatea errespetatuz eta lurralde eta estatu horiek eta Europar Batasunak gai horren gainean dituzten arauak aintzat hartuz.

3.- Estatus politiko berria. Itun soziala berritzea. Euskal herritarren eskubide eta betebeharrak gehitzea

Euskal gizarteak mundu globalizatuaren oraingo eta geroko erronkei aurre egin eta erantzun egokia eman beharko die, barne-kohesioa ziurtatzeko. Euskal gizartea itun soziala eta autogobernua berrantolatzeko eta, era horretan, aurrerapauso sozial eta demokratikoak emateko moduan dago, kondizio material eta sinboliko egokiak baititu; horretarako, betiere, bigarren eta hirugarren belaunaldien gizarte-eskubideak aintzatetsi behar ditu.

Horregatik, testuingurua zalantzagarria den arren, helburua da aukerak eta oparotasuna sortzen jarraitzea, modu iraunkorrean, oraingo eta geroko belaunaldientzat, pertsonen arteko lankidetza eta ingurumenaren errespetua oinarritzat hartuta.

Euskal gizarteak bere egin du printzipio hau: oparotasuna iraunkorra eta onargarria izan dadin, ezinbestekoa da aukera-berdintasuna eta justizia soziala ziurtatzea eta, horretarako, eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalak formalki aintzatestea.

Hobeto bizitzeko eta bizikidetza hobetzeko akordio politiko berri bat proposatu dugu, euskal gizarte moderno, askotariko, berdinzale eta kohesionatua eraikitzeko bidean aurrera egin ahal izateko. Gizarte horrek etorkizunaren ardura eta oinarrizko eskubide eta betebeharren gaineko konpromisoa hartuko du, eta emakumeak eta gizonak baldintza beretan biziko dira eta hartuko dituzte erabakiak. Hori guztia XXI. mendeko munduan eta Europan egoki moldatzeko.

4.- Estatus politiko berria emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkor eta benetakoaren aldeko itun gisa

Berdintasuna gizarte demokratiko guztiek bete eta sustatu behar duten giza eskubide bat da. Berdintasunak ahalbidetzen du emakumeek eta gizonek, genero-estereotipoek ezartzen dituzten mugak alde batera utzita, dauzkaten gaitasun guztiak lantzea eta erabakiak hartzea. Berdintasunak begirune, aintzatespen, ongizate eta demokrazia gehiago ekartzen ditu.

Euskal gizarteak badaki emakumeek eta gizonek ez dituztela aukera berdinak eta alde horiek estrukturalak direla; eta askatasun eta eskubideak ezin dituztela berdin erabili, arrazoi kultural, historiko, tradizional, ekonomiko eta sozialengatik. Genero-desparekotasuna da gizarte-erronka nagusietako bat, eta emakumeen aurkako indarkeria desparekotasun horren adierazpen nabarmen eta itzelena. Kalte hori amaitzeko ahal dena egin behar dugu.

Euskal gizarteak bere gain hartu du emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, alegia garapen iraunkorraren funtsezko oinarria, bizitzako alderdi guztietan benetakoa eta eraginkorra eta gizartea aurreratuagoa eta bidezkoagoa izatea lortzeko konpromisoa, emakumeen aurkako indarkeria-mota guztiak errotik kentzeko.

5.- Legezkotasunaren printzipioa. Printzipio  demodratikoa. Erabakitzeko eskubidea

Egun, estatus politiko berria antolatzea euskal herriak eskubide historikoak eguneratzeari buruzko Konstituzioko eta Estatutuko aurreikuspena garatzeko duen gogo berriari zor zaio; nahi hori duela berrogei urte mamitu zen azkena, Gernikako Estatutuaren bitartez.

Euskal herriak bere eskubide historikoak eguneratzeko premia du, estatuarekiko harremanari ikuspegi berri bat emanez erkidego bereizi gisa dituen erronkei aurre egin ahal izateko gaitasun berriak lantzeko. Izan ere, errealitatea globalizatua, lehiatsua eta interdependentea da eta, ondorioz, ezinbestekoak dira barne-kohesioa, bereizte lehiatsua eta lankidetza.

Egun, mundua konplexua eta interdependentea da eta, horregatik, erabakiak elkarrekin hartzen dira beti. Eta erabakiak elkarrekin hartzeko nahitaezkoa da elkar aintzatestea eta erantzukizunak eta betebeharrak nork bere gain hartzea. Hori dela eta, askotariko gizarteek, nahiz estatuko nahiz estatuz azpiko erkidegoak izan, barne-aniztasuna erabakiak elkarrekin hartzeko mekanismoen bitartez antolatzen dute, itunduz bakarrik alda daitezkeen loturak adostuz.

Akordio honen euskarria euskal herritarrek nola zuzenean (askotariko galdeketa- edota erreferendum-modalitateen bidez) hala beren legezko ordezkarien bitartez (Legebiltzarraren akordioa) libre eta demokratikoki adierazitako borondatea izango da.

Estatus politiko berriaren proposamena egiteko oinarria eta bitartekoa euskal herriaren borondatea (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoetako herritarrek libre erabakita adierazia) eta bere historiari jarraikiz (Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriaren eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarraren arabera) dagozkion eskubide historikoak  izango dira, hurrez hurren.

Euskal autogobernua eguneratzeko, legezkotasunaren printzipioa bete behar da. Hala eta guztiz ere, legeak betetzeak ez du printzipio demokratikoa urratzea eragin behar. Printzipio horren arabera, euskal herritarren erabakiak balio garrantzitsua du, lehen mailako balioa.

Asmoa da, beraz, euskal herritarrek beren borondatea zein den erabakitzeko eta adierazteko eta borondate hori erabiltzeko duten eskubidea eta gaitasuna aintzatestea, beren borondatez adosturiko bizikidetza-formulak zehazteko eta hartutako konpromisoak errespeta daitezen ziurtatzeko mekanismoak ezartzeko.

Estatutu hau euskal herritarren erabakitzeko eskubidearen eta gaitasunaren erabileraren emaitza da. Izan ere, herritarren gehiengoak, une historiko honetan, akordio plural, zabal eta zeharkako bat adostea erabaki du.

6.- Eskubide historikoak

Eskubide historikoen titularra euskal herria da, eta euskal herriaren nortasun nazionala da bere errealitate juridiko instituzional aintzatetsiaren oinarria. Testu artikulatuak aurrera egin beharko du 1978ko Konstituzioak babesten eta errespetatzen dituen euskal eskubide historikoak eguneratzen. Hau da, Gernikako Estatutuaren eta estatuko legeria arruntaren bitartez egindako eguneratzea finkatu eta behar adina arlo eta gaietara zabaldu behar du, herritarren ongizatea ziurtatzeko. Alde horretatik, eskubide horien interpretazioa maila berrietara hedatu behar du, gure autogobernua handitu eta blindatu dezagun, eta eskubide horiek Euskal Herriaren euskarri konstituzional izan daitezen, estatuarekiko harreman-eredu berri bat sortzeko, aldebikoa, konfederala eta elkarrenganako errespetuan eta aintzatespenean oinarritua.

7.- Subjetu juridiko-politikoa

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldea, euskal herriaren parte gisa, eskubide historikoak lantzeko eta eguneratzeko eta herritarren erabaki libre eta demokratikoa oinarritzat hartuta, honela antolatzen eta eratzen da:

Subjektu juridiko, politiko eta instituzionala: Proposamenak

 • Euskal estatu-erkidegoa.
 • Erkidego nazionala.
 • Euskadi, honela:
 • Euskal foru-erkidegoa (proposa­menaren oinarri diren eskubide historikoei eta foraltasunari eutsita).
 • Euskal nazio-erkidegoa (euskal herriaren nortasun nazionala azpimarratzen du).
 • Euskal estatu autonomoa (definizio hori 1931ko Estatutuaren proiektuan erabili zen eta alderdi batzuek proposatu dituzten eredu federal eta konfederalen berezko estatu kontzeptuari lotzen zaio).
 • Euskal foru-estatua (estatu kontzeptua eta orain eguneratu nahi den foru-berezitasun historikoa batzen ditu).

8.- Espainiako estatuarekiko lotura

Estatuarekiko harreman-eredu berri bat eratuko da, aldebikoa, berdinetik berdinerakoa, konfederala eta elkarrenganako errespetuan eta aintzatespenean oinarritua.

Espainiako estatuarekiko harremanaren esparru politiko berria Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriaren eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarraren babesean egituratuko da. Harreman-eredu politiko berezi eta aldebiko berri bat ezarriko da eta bi alderdiek subjektu politiko direla aintzatetsiko diote elkarri.

Harreman horren oinarriak elkarrenganako errespetua eta mendetasunik eza izango dira eta, horretarako, benetako aldebiko harreman-sistema bat eratuko da, zeinak euskal autogobernua blindatzeko araubide eraginkor bat izango duen.

Gehiago irakurri

Elkarrizketak

 1. Aitor Latxaga Ugartemendia

  En el apartado 1.- Contexto Histórico Político; 1.1.- Antecedentes, procedería incluir dos hitos: a) la aprobación, por mayoría absoluta el 15 de Febrero de 1990 en el Parlamento Vasco, del texto acerca del derecho que asiste al pueblo vasco a decidir su propio futuro. b) La Propuesta de reforma del Estatuo Político de la CAPV, aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco en el Pleno celebrado el 30 de diciembre de 2004.

 2. Alberto Hierro Pascual

  A la hora de llevar a cabo una actualización del Autogobierno de Euskadi, veo que se toma como base el Estatuto de 1936 y, sobre todo, el Estatuto de Gernika de 1979. Mi aportación va en el sentido de solicitar que se tenga en cuenta también el Proyecto de Estatuto Vasco-Navarro de 1931 o Estatuto de Estella, elaborado sobre un primer borrador de la Sociedad de Estudios Vascos que aprobó la asamblea de alcaldes vasco-navarros celebrada en Estella-Lizarra el 14 de Junio de 1931. Desempolvar este proyecto de Estatuto y volver a leerlo nos puede dar algunas pautas a la hora de poder seguir avanzando en nuestro autogobierno.

 3. José Ignacio Ortega Junguitu

  Ajeno al lenguaje propio del .ambito judiacial y sin ver la necesidad de hacer referencia a los textos legales actuales, me gustaría hacer la siguiente propuesta relativa a este apartado: El Parlamento vasco será soberano; esto es, sus decisiones, que podrán abarcar cualquier ámbito social, politico y económico, no se someterán , en ningún caso, a limitaciones o prohibiciones de otras instituciones o legislaciones. Y sus decisiones deberán cumplirse de la forma más inmediata posible.

 4. iñigo saiz martínez

  Los ponentes del proyecto de nuevo estatuto adjudican a la disposición adicional primera de la CE un carácter que no da, ni en la ley ni en la historia, la potestad de romper el Estado actualmente establecido mediante el referendum democrático del 6 de diciembre de 1978. Tal interpretación de la Constitución y de su disposición adicional primera es unilateral e interesada, parcial y no inclusiva, y no se puede admitir por el conjunto del país. No es admisible que bajo eufemismos como el del derecho a decidir se pueda socavar de esa manera unilateral la pervivencia de un Estado y de su nación contra el criterio de su pueblo. Del mismo modo que el proyecto de estatuto incide en la cultura vasca como elemento vertebrador de su identidad, ¿no se puede aducir la presencia de los vascos en los empeños y empresas de España a lo largo de los siglos? E igualmente, ¿no debería reconocer por ese mismo método historicista que el País Vasco, como entidad cultural política e incluso nacional, no ha sido sino parte de esa realidad política superior que ha sido y es España? La autonomía no es un medio ni un camino para una ruptura no sólo exterior del País Vasco, sino interior. La autonomía -la del año 36 y la del año 78- es y debe entenderse como un pacto interior para una sociedad dividida durante siglos en banderías y partidos, que han desangrado la tierra durante bastante más tiempo que el señalado siglo XX. Insistir en esa voluntad rupturista es antihumanista, contraria a los valores de la ilustración social y política que iluminaron a los caballeritos de Azkoitia e impropio de estos tiempos en que, lejos de populismos empequeñecedores, tenemos derecho no a escondernos en nosotros, sino el derecho e incluso el deber cívico de abrirnos al mundo. Lo cual vale no sólo para Euskadi, sino para España e incluso Europa.

 5. Gorka Errasti Saiz

  Los derechos del Pueblo Vasco, solo pueden ser entendidos como la suma de los derechos de cada uno de los territorios Históricos que lo componen, amparados por su secular forma de autogobierno que son los Fueros, entendidos como las originales constituciones de cada uno de los territorios. Estos derechos están reconocidos tanto por el Estatuto de Gernika, como por la Constitución Española: Disposición Adicional Primera: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” Disposición Derogatoria Segunda: “En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de Julio de 1876” Como los Fueros se encuentran en vigor actualmente, son estos los que requieren de una actualización, reconociendo que de ellos emana el derecho y siendo cada Territorio Histórico quien transfiera algunas competencias a los gobiernos español y vasco. Esto se haría mediante un acuerdo concertado entre ambas partes que no podría ser modificado por vía unilateral. La Comunidad Autónoma Vasca se crea con el fin de administrar de manera conjunta algunas competencias transferidas por los Territorios Históricos que formen parte ella, como podrían ser la Sanidad, la Educación, … El Gobierno Español administrará otras de interés general, como la Jefatura del Estado, la Defensa,…

 6. Ramón Varela Olalde

  Tanto el derecho a decidir como la nacionalidad vasca pueden reconocerse como los dos mayores puntos de discrepancia entre las fuerzas políticas del Eusko Legebiltzarra, o al menos esa es mi deducción tras leer tanto las bases acordadas como los votos particulares. Sin embargo, la foralidad o los DDHH parecen ser comprendidos y respetados por tod@s, además de ser amparada por la DA 1 de la CE del 1978: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". Creo que esta idea y su correcta interpretación pueden ser claves para encontrar un consenso transversal. Si bien es cierto que al parecer la mayoría parlamentaria (y social) respalda el derecho a decidir el futuro de l@s vasc@s, quizás este no sea el momento para abordar esa cuestión. Al ser la única CCAA del Estado que no ha renovado su EA, debería primar la consolidación de un autogobierno moderno que cuente con la gran mayoría de los apoyos de los partidos de la cámara vasca, representantes todos ellos de la diversidad ideológica de nuestro país, región o como cada uno quiera verlo. Otros conceptos como el reconocimiento de la nacionalidad o nación vasca podrían tener mayor amparo tanto social como políticamente, afianzando la idea de Comunidad diferenciada y sentimiento de pertenencia a una región diferente que podría describirse como el punto de entendimiento entre independentistas y quienes se sienten vascos pero a su vez también españoles. La necesidad de reforma es evidente, en especial tras el intento fallido del 2004. La actualización del Estatuto de Gernika debería ser el primer paso a dar, muy anterior al del planteamiento del derecho a decidir. Volviendo a la tradición foral de nuestra región, el amplio margen interpretativo que ofrecen tanto la segunda frase de la DA 1 como la Disposición Derogatoria en su segundo punto podrían plantear un debate rico e interesante desde un punto de vista jurídico, histórico y político. Dudo si el derecho a decidir podría verse amparado en alguna de estas disposiciones y en su interpretación más extensa, principalmente por dos motivos: en primer lugar, atendiendo a criterios puramente históricos, no existió voluntad alguna ni siquiera facultad legal para promover la secesión de ninguno de los TTHH del resto del Estado dentro del marco foral; en segundo lugar, atribuir únicamente el derecho a decidir en virtud a la amplia interpretación de los DDHH supondría dejar de lado las aspiraciones de otros pueblos (p.j. Catalunya) para poder llevar a cabo un proceso de decisión sobre su futuro político, al no contar con esta viabilidad jurídica. Comparto, defiendo y reconozco el derecho a decidir, pero no creo que su naturaleza jurídica emane del foralismo. En cambio, los fueros si concebían (bajo otro nombre y otras formas, pero con igual funcionamiento) una figura o mecanismo similar al “concierto político” que establecía una cierta relación de bilateralidad y mutuo respeto entre el Estado y los TTHH, el pase foral. La ya famosa frase “obedecer, pero no cumplir” podría aplicarse en pro a una mayor defensa del autogobierno vasco, sus instituciones y los derechos conferidos históricamente a sus diputaciones forales, las cuales voluntariamente se unen para crear Euskadi. Esta adaptación jurídica no supone ningún tipo de excentricidad, debido a que la propia CE reconoce la necesidad de “actualización general” de los DDHH. Es por todo ello que l@s legebiltzarkide podrían valerse del consenso general alrededor del foralismo y su tradición histórica entre la ciudadanía vasca, afianzando nuestro autogobierno y mejorandolo. Mis propuestas de cambio son, en resumidas cuentas y entendiéndose en el contexto de mi argumentación, las siguientes: No regular el derecho a decidir en este Preámbulo, en pro a generar consensos y que esta reforma salga adelante Buscar un consenso y fortalecer la idea del concierto político debido a su tradición foral. Reconocimiento de Euskadi como nacionalidad/nación en su conjunto, como sujeto político que se dota de esa identidad propia Ligado a la anterior idea, dotar al SJP de un nombre que no se ha propuesto: Nación Foral Vasca / Euskal Foru Nazioa.

 7. Aitor Lastra Toribio

  5.- Principio de legalidad. Principio democrático. Derecho a decidir Ante la posibilidad de que el se considere inconstitucional el derecho a decidir se puede añadir de la siguiente manera. Se trata, por tanto, de reconocer el derecho y la capacidad de los vascos y vascas para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados serán respetados. "Siempre que así lo permitan Las leyes del Estado Español"